top of page

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti 

MiMa Group s. r. o.

Koniarekova 6752/21 917 01 Trnava

IČO 51741903

DIČ 2120777758

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42405/T

 (ďalej len “KreaTTif shop”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť MiMa Group s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a je umiestnený na internetovej stránke www.krettifatelier.com/shop. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. 

Objednávanie tovaru 

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Záväzne objednať” s informáciou, že za objednávku bude zaslaná faktúra na úhradu. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Ceny a dodanie

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené v našom internetovom obchode. Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe aktuálnych cien tovaru a práce. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné len do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný produkt odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. 

Ako predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame spoločnosťou Packeta a to buď na odberné miesto podľa Vášho výberu alebo na adresu.  Tovar tiež vieme osobne priviezť vrámci TT a okolia 5km.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našom obchode, vás budeme informovať e-mailom aj SMS správou (ak ste nam poskytli svoje telefónne číslo). Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile resp. SMS správe, kontaktujte nás. 

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. 

Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Packeta) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

KreaTTif shop zodpovedá zákazníkovi za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky

  • odoslanie tovaru bez vád

  • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii

  • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

KreaTTif shop nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (Packeta)

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

 • poškodenie zavinené doručovateľom (Packeta)

 ; viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Stornovanie, Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte kreattifatelier@gmail.com a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. 

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) . O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamácie.

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na kreattifatelier@gmail.com

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti GDPR

 

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou MiMa Group s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť MiMa Group s.r.o. (KreaTTif shop) si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kreattifatelier.com. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 16.09.2023.

bottom of page