top of page

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti firmy MiMa Group s.r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií týkajúcich sa spracovania fotografických zákaziek (vyhotovovanie fotografií, retušovanie fotografií) vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

1. ZÁSADY PRIJÍMANIA REKLAMÁCIÍ

 

1.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť priamo u fotografického štúdia KreaTTif Atelier, ktorý je pod správou firmy MiMa Group s.r.o. (ďalej len „fotoateliér“).

1.2 V rámci reklamačného konania je zákazník povinný vyplniť reklamačný list spolu s podrobným popisom vady (omeškanie, zámena zákazky, nesprávne množstvo alebo formát zhotovených fotografií, strata zákazky, iná vada). Zákazník je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

1.3 Spolu s vyplneným reklamačným listom je zákazník v závislosti od charakteru vady povinný predložiť aj chybnú kompletnú zákazku.

1.4 Fotoateliér potvrdí prevzatie reklamácie na kópii reklamačného listu.

1.5 Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v bode 2.1 nižšie. Taktiež za neoprávnenú sa bude považovať reklamácia keď zákazník nebude chcieť využiť darčekový kupón, alebo kde zákazník reklamuje fotografie kde sa sám sebe nepáči alebo reklamácia, ktorá je v rozpore s údajmi o spracovaní uvedenými v cenníku a v podmienkach fotoateliéru /napr. fotografie bez úprav, atď/.

 

2. LEHOTA NA PODANIE A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 

2.1 Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť, najneskôr však v lehote do 3 dní odo dňa prevzatia objednávky. V prípade vizážistických služieb po nalíčení.

2.2 Práva zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa bodu 2.1 vyššie.

2.3 Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky alebo predanej veci, budú Fotoateliérom prevzaté a odoslané na posúdenie. Reklamácie budú vybavené v čo najkratšom čase, podľa zákona v lehote 30 dní.

2.4 Neprevzaté zákazky fotoateliér po uplynutí 3 mesiacov od vyhotovenia zákazky, DVD skartuje.

 

3. PODMIENKY OPRÁVNENOSTI REKLAMÁCIE

 

3.1 Zákazník berie na vedomie, že ak fotografický materiál určený na spracovanie nie je štandardnej kvality, pričom tento nedostatok sa nezistí už pri preberaní foto-materiálu, z tohto dôvodu si fotoateliér vyhradzuje právo na prípadné neskoršie odmietnutie zákazky.

3.2 Zákazníci objednaním služieb súhlasia so všetkými podmienkami a uvedomujú si, že výsledná tvorba a úprava je subjektívnou duševnou tvorbou fotografa ako umelca a sú oboznámení s referenčnou tvorbou z webových stránok spoločnosti. 

 

4. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z OPRÁVNENÝCH REKLAMÁCIÍ

 

4.1 V prípade, že bude reklamácia uznaná za oprávnenú v zmysle článku 3, v lehotách podľa bodu 2.3 vyššie:

a) sa vykoná oprava prevzatej zákazky spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi prostredníctvom fotoateliéru alebo Slovenskou poštou, v prípade, ak zákazník objednal zákazku s doručením Slovenskou poštou

b) v prípade nedodržania doby dohodnutej na spracovanie sa vykoná zľava zo stanovenej ceny, a to pri prekročení dohodnutej doby o 1 deň vo výške 5%, o 2 dni vo výške 10% a o 3 a viac dní vo výške 15%, pričom doba sa počíta po tom, ako zákazník odoslal finálny výber fotografií

c) v ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo dohodou zúčastnených strán.

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

5.1 Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

5.2 Prípadné otázky adresujte, prosím, na adresu Mary Rybárová, Koniarekova 6752/21, Trnava, 91701– reklamácie, telefón +421 911 923 542  alebo e-mailom na kreattifatelier@gmail.com

 

V Trnave, 28.08.2018

bottom of page